Chuyển nhượng 4/7: Domino bom tấn trên TTCN, MU vẫn im tiếng